Chào mừng đến hệ thống hỗ trợ FIFA Online 2 SEA

Nhằm phục vụ tốt hơn cũng như sắp xếp thứ tự các hỗ trợ, chúng tôi sử dụng 1 hệ thống ticket. Để được hỗ trợ, bạn có thể bắt đầu ngay bằng việc click vào nút Mở Ticket Mới (hoặc Yêu Cầu) ngay bên dưới và để kiểm tra các câu hỏi cũng như yêu cầu hỗ trợ bạn đã gửi, bạn vui lòng click vào nút Kiểm Tra Hỗ Trợ (hoặc Kiểm Tra) ngay bên dưới!

Yêu Cầu Hỗ Trợ Mới


Nhằm đạt phục vụ chất lượng tốt nhất, chúng tôi rất mong bạn điền đầy đủ thông tin cần thiết: Tên tài khoản, Tên NQL, Chi tiết vấn đề cần hỗ trợ

Yêu Cầu

Kiểm Tra Trạng Thái Yêu Cầu Hỗ Trợ


Tại đây lưu trữ tất cả lịch sử các câu hỏi của bạn

Kiểm Tra

Please Wait!

Please wait... it will take a second!